För att en hund ska bli avelsgodkänd behöver följande genomföras:

  • Anlagsprov för tysk jaktterrier
  • Grytjaktprov eller vildsvinsprov, i hägn eller på frilevande vildsvin
  • Officiell utställning

För att valpkull ska kunna rekommenderas och därmed förmedlas av TJTK måste avelsdjuren ha minst en grytmerit, som grytmerit räknas godkänt GA-prov, 1:a eller 2:a pris på grytjaktprov eller motsvarande merit från annat land. Dessutom måste avelsdjuren uppfylla följande grundkrav:

 

Krav på resultat vid ovanstående prov:

Anlagsprov för tysk jaktterrier med omdömet ”Utmärkt” eller ”Mycket Bra” samt betyget 3 på vatten samt ”Skall på löpa” respektive ”Skalldrivning”.

Samt endera av följande, gällande vildsvinsprov och grytjaktprov:

”Utmärkt” eller ”Mycket bra” vid vildsvinsprov i hägn alt. godkänt vildsvinsprov på frilevande vildsvin i Sverige. Eller, enligt internationella federationen för tysk jaktterrier, jämförbart prov i annat land.

Alternativt

Första eller andra pris på grytjaktprov

Tandstatus: 42 tänder, undantaget de fall då en eller båda M3:or saknas. Korrekt bett.

Exteriör: Lägst kvalitetsklass good, minst juniorklass. Storlek enligt rasstandard.

 

Krav på hälsa:

Primär Linsluxation, PLL-status: Hund ska före parning ha känd status med resultat N/N alt N/m. En hund med status N/m kan endast paras med annan hund med status N/N.

I dag PLL-testas alla presumtiva föräldradjur som ej är avkomma efter hereditärt fria avelsdjur. Dvs valpar efter parningar som följer TJTKs avelskriterier, kan inte drabbas av primär linsluxation.

Epilepsi: Följande hundar uppfyller inte Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier:

  • Hund som själv har epilepsi-liknande anfall
  • Hund som lämnat avkomma med epilepsi-liknande anfall
  • Hund vars ena eller båda föräldrar haft epilepsi-liknande anfall
  • Kullsyskon till hund med epilepsi-liknande anfall

För att en hund ska anses ha haft epilepsi-liknande anfall krävs ett veterinärintyg.

Myopati: Endast hundar utan anlag för myopati får användas i avel fr.o.m. 2019-03-17. Hundar måste vara individtestade eller dokumenterat fria från anlaget genom dokumenterat fria föräldrar. Dispens för parning t.o.m. 2019-04-28 ges för hundar som har testats men där provsvar ännu inte erhållits.

 

Avelsutvärdering efter flera kullar samt tillägg om importer

Avelshanar som överskrider 15 avkommor hamnar på en så kallad väntelista, för att främja utvärdering av aveln. Väntelistan kan en hane tidigast lämna i samband med att en avkomma uppnår två års ålder och är godkänd på TJTKs anlagsprov.

Max. antal avkommor: Det finns en övre gräns för hur många avkommor en hane får lämna, se Täckhundslistan - det skiftar mellan år. En hanhund får dock max ha tre kullar per år.

 

Tillägg gällande hundar som importerats/tilldelats avelsspärr efter 2018-04-01

Följande hundar uppfyller inte Tysk Jaktterrier Klubbs avelskriterier

  • Hundar som importerats och därmed registrerats i Sverige efter 2018-04-01 som tilldelats avelsspärr vid arbetsprov eller exteriörbedömning inom internationella förbundet för tysk jaktterrier
  • Svenskregistrerad hund som tilldelats avelsspärr efter 2018-04-01 vid arbetsprov eller exteriörbedömning inom internationella förbundet för tysk jaktterrier
  • Hundar vilka är enkla anlagsbärare för ögonsjukdomen linsluxation och importerats till Sverige efter 2018-04-01

Parning av svensk tik med utländsk hane

Avelskriterierna ovan gäller även vid parning utanför Sverige. Men innan parning äger rum ska ett så kallat Deckschein (fritt översatt: parningsgodkännande) utfärdas. Detta för att avelsråden i aktuella länder ska ge sitt godkännande. Kontakta avelsrådet för mer information.

Det är av stor vikt att föräldradjurens meriter presenteras i samband med valpförmedlingen.

Meriter utöver de som finns registrerade hos SKK ska kunna styrkas för att publiceras under valpförmedling. Skicka kopior på samtliga originalhandlingar för åberopade meriter/resultat till valpförmedlaren.


Tandintyg

Tandförluster och bettförändringar är mycket vanliga på en grythundsras, både vid träning och praktisk jakt. Ett tandintyg på din hund fungerar som ”kvitto” vid jaktprov i framtiden. Du kan/bör ordna ett intyg så snart hunden har fått sina permanenta tänder vid ca 6 mån. ålder. TJTKs eget tandintyg kan du beställa hos kassören.

Gratis medlemskap till köpare av valpar från avelsgodkända kullar

Tysk Jaktterrier Klubb på ett års medlemskap för alla valpköpare som köper en valp efter parningar som uppfyller klubbens avelskriterier. Mer information finns under "Medlemskap".

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet