Epilepsi är en vanlig sjukdom hos hundar och förekommer sannolikt i de flesta raser. Emellertid varierar frekvensen sjuka hundar mellan olika raser och även mellan olika linjer inom samma ras, varför man anser att sjukdomen åtminstone delvis orsakas av ärftliga faktorer. Inom federationen för tysk jaktterrier är den totala förekomsten av epilepsi att anse som låg. Avelsrådet har genom rapporter från hundägare genom åren gjorts uppmärksam på ett antal fall i Sverige av epilepsi eller epilepsilikande anfall hos tysk jaktterrier (se lista med hundar med intygad epilepsi som har meddelats till avelsrådet).

Vid årsmötet 2018 antogs en proposition från styrelsen som syftade till att uppnå två huvudsakliga förbättringar för framtida avelsarbete.

i. Få en samlad statistik över individer inom rasen drabbade av epilepsi eller epilepsilikande anfall.
ii. Begränsa spridningen av gener från drabbade hundar.

Vid begränsning av hundar som används i avel ska avelsbasens totala storlek samt möjligheten att upprätthålla en långsiktig och acceptabel genetisk spridning beaktas. Styrelsen har med bakgrund av detta samt genom att titta på hur andra specialklubbar hanterat frågan ställt sig bakom avelsrådets rekommendation att ändra avelskriterierna och anpassa valphänvisning och avelsrekommendationer enligt nedan.

  • Hund som själv har epilepsi* skall ej användas i avel.
  • Hund som lämnat avkomma med epilepsi* skall ej användas i avel.
  • Hund vars ena eller båda föräldrar haft epilepsi* skall ej användas i avel.

Av dessa hundar är med stor sannolikhet 100 % anlagsbärare

  • Kullsyskon till hund med epilepsi* skall ej användas i avel.

Av dessa hundar är med stor sannolikhet 75 % anlagsbärare

*Avser hund som har epilepsi eller epilepsiliknande anfall som intygats av veterinär

Skriver detta för att väcka debatt samt få flera medlemmar att delta i att förbättra rasen. Då vi fått möjlighet att PLL-testa våra hundar så kan vi "stryka" denna defekt från listan av ärftliga sjukdomar på Tysk Jaktterrier. På avelsmötet i Bankeryd 2014 framkom att det finns andra defekter/sjukdomar som är eller kan bli ett större problem för rasen, där epilepsi var i särklass den största.

Epilepsi påverkar i de allra flesta fall hunden väldigt mycket och sekundärt även hundägaren, även om medicinering skulle fungera.

TJT-klubb genomförde en egen enkätundersökning i början av 2000-talet som stämde väl överens med Agrias statistik från perioden 1995 - 2006, tyvärr verkar statistik från Agria mellan 2006 - 2011 tyda på en ökning av epilepsi. Enligt den senaste statistiken verkar Tysk Jaktterrier ha ökad risk att drabbas av epilepsi jämfört med snittet av alla raser, vilket i sig är oroande.

Min egen hane Krieghoff har parat en tik där en av valparna insjuknade i epilepsi samt avlivades. Då detta skedde innan 2 års ålder så är orsaken till insjuknandet med stor sannolikhet genetiskt betingad. Jag har dessutom själv ägt en hund som insjuknat och avlivats. Då jag anser att vi måste vara ärliga och seriösa i vår avel och bara avla på friska hundar, så kommer jag tillsvidare att ta min hane ur avel.

Vad göra?

Ni som äger eller har ägt hundar som fått diagnos på epilepsi, tag kontakt med avelsrådet och informera om det. Vi måste gemensamt försöka föra rasen framåt och det kan vi bara göra om vi samarbetar.

Med vänlig hälsning Jan Engdahl, tel: 0761076753

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet