Stadgar för Tysk Jaktterrier Klubb

Antagna av klubbmöte 2018-07-21, att gälla från 2018-08-01

Inledning

Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningarna länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb, genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar och till dessa anslutna lokal- och rasklubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationerna.

Rasklubben Tysk Jaktterrier Klubb ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Terrierklubben.

Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.

Utöver dessa stadgar gäller också Svenska Terrierklubbens stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av Svenska Terrierklubben eller SKK utfärdade regler och riktlinjer.

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara identiska.

Rasklubbens stadgar ska fastställas av Svenska Terrierklubben.

I den mån stadgar för Tysk Jaktterrier Klubb strider mot Svenska Terrierklubbens eller stadgar för SKK ska rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

§ 1 Mål

Rasklubben Tysk Jaktterrier Klubb, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för Svenska Terrierklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för tysk jaktterrier genom att:

 • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
 • bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av jakt och praktiskt bruk av denna.
 • informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
 • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet

För att nå det uppsatta målet ska Tysk Jaktterrier Klubb:

 1. Informera och sprida kunskap om Tysk Jaktterrier Klubb – dess mål, organisation och arbetsformer.
 2. Informera om klubbens ras och dess användningsområden.
 3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av Svenska Terrierklubben och SKK upprättade riktlinjer.
 4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för tysk jaktterrier inom och utom landet.
 5. Utbilda domare, instruktörer, hundägare och hundar så att tysk jaktterriers specifika egenskaper kan komma till användning.
 6. Anordna verksamheter och prov i enlighet med Svenska Terrierklubbens direktiv och rasklubbens bestämmelser.
 7. Stödja och medverka i Svenska Terrierklubbens och SKKs forskningsarbete.
 8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

§ 3 Medlemskap

Enskild person kan bli medlem i Tysk Jaktterrier Klubb. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Klubbmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie klubbmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av klubbmöte fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det klubbmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa klubbmöte eller till och med det klubbmöte som mandatperioden avser.

§ 6 Organisation

Klubbens angelägenheter sköts av klubbmöte och en av klubbmöte vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

§ 7 Klubbmöte

Moment 1 Inledning

Ordinarie klubbmöte ska hållas årligen, i samband med helg, före mars månads utgång.

Extra klubbmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra klubbmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra klubbmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

Moment 2 Dagordning

Ordinarie klubbmöte öppnas av styrelsens ordförande/vice ordförande, eller av styrelsen utsedd person.

Klubbmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av klubbmötets ordförande.

Vid ordinarie klubbmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
  C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 15.
 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som senast 3 veckor innan klubbmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på klubbmöte avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie klubbmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om klubbmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Moment 3 Röstning

Vid klubbmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

Röstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas.

För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Moment 4 Närvarorätt med mera

Vid klubbmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig, men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

 • Ledamot och suppleant i SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
 • SKKs verkställande direktör.
 • Ledamot och suppleant i specialklubbsstyrelsen.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Moment 5 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie klubbmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast 3 veckor innan klubbmötet.

Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till klubbmötet.

Om det vid ordinarie klubbmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra klubbmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

§ 8 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av klubbmötet vald styrelse.

Moment 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och två, fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

Ordinarie klubbmöte väljer årligen ordförande för ett/två år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid klubbmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av klubbmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice ordföranden.

Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde ska protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Moment 2 Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och Svenska Terrierklubbens stadgar samt i stadgar för SKK, bland annat:

 • Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av Svenska Terrierklubben och SKK upprättade riktlinjer
 • Bereda ärenden som ska behandlas av klubbmötet.
 • Verkställa av klubbmötet fattade beslut.
 • Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
 • Anordna erforderlig provverksamhet.
 • Utbilda domare för provverksamheten.
 • Avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning inklusive redogörelser för arbetet med avelsfrågor till ordinarie klubbmöte.
 • Senast 4 veckor före ordinarie årsmöte avlämna verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till revisorerna.
 • Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
 • Avge yttrande över ärenden som Svenska Terrierklubben hänskjutit till klubben.
 • Följa de anvisningar som lämnas av Svenska Terrierklubben
 • Före februari månads utgång till Svenska Terrierklubben inkomma med uppgift om klubbens medlemsantal samt uppgift på av styrelsen utsedd Terrierfullmäktigedelegat och suppleant.
 • Senast en månad efter ordinarie klubbmöte lämna Svenska Terrierklubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
 • I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 Revisorer

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av klubbmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det klubbmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie klubbmötet.

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna senast 4 veckor före ordinarie klubbmöte.

Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före ordinarie klubbmöte.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra klubbmöte ska hållas.

§ 10 Valberedning

Av klubbmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie klubbmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga två respektive tre år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje klubbmöte.

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Valberedningens förslag ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före ordinarie klubbmöte.

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid klubbmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.

§ 13 Force majeure

Om klubben på grund av omständigheter som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang eller prov inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalts för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarare inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast 1 november året innan ordinarie klubbmöte, inges till styrelsen som däröver till klubbmöte avger yttrande. Beslut om ändring av stadgarna fattas av klubbmötet. För sådant beslut krävs antingen att det biträdes av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie klubbmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar, jämte ändring av dessa, ska fastställas av Svenska Terrierklubben.

§ 15 Upphörande av klubb

Beslut att hos Svenska Terrierklubben begära få upphöra som rasklubb i Svenska Terrierklubben fattas vid klubbmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av två på varandra följande klubbmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare klubbmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i Svenska Terrierklubben ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till Svenska Terrierklubben att användas på sätt som sista klubbmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.

 

Ladda ner TJTKs stadgar.

 

TJTK logga farg transparent bakgrund 250

Tack till sponsorerna för internationella provet